top of page
Adult Education Course

קורס רכזי נגישות

קורס הכשרה לעובדים שמונו לרכזי נגישות של חברות לרכישת ידע וכלים על חובתם וחובת הארגון שלהם בעולם הנגישות המורכב. מיועד לחברות גדולות עם מספר חברות בת הנדרשות לרכז נגישות לכל חברה.

על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (נגישות השירות) רכז גישות נדרש לבצע הכשרה בהתאם להנחיות הנציבות.
מטרת ההנחיה הינה לתת רקע לרכז הנגישות שיידרש לתת מענה בתחום זה מול עובדי ולקוחות החברה.
כמו כן, יידרש רכז הנגישות לידע את מקבלי ההחלטות המתאימים לגבי חובות הנגישות החלות על החברה.
תפקיד זה (רכז הנגישות) הינו תפקיד סטטוטורי המוגדר בתקנות הנדונות.

ההדרכה תתקיים במשרדי החברה
תכני ההדרכה יותאמו לאופי החברה ולפעילותה.
אורך ההדרכה הינו כ- 20 שעות וניתן לחלק לכמות מפגשים בהתאם לצורך.
ההדרכה תבוצע בפועל על ידי מורשי נגישות 

4 הנושאים המרכזיים שיכללו בהדרכה:
  • הכרת עולם הנגישות

  • מרכיבי נגישות מתו"ס ומרכיבי נגישות השירות

  • דרישות חקיקה בתחום הנגישות

  • תפקיד רכז הנגישות

בסיום ההכשרה תינתן תעודת הכשרת רכז נגישות לכל משתתף
 

bottom of page