top of page
Technology at School

יעוץ נגישות למוסדות חינוך

שילוב ילדים עם מוגבלות הינו מסר חינוכי עליון, זרז להשתלבותם בחברה וגם חובה של הרשות המקומית. שילובם יעשה במסגרת "הנגשה פרטנית".

  • בניית תיק תקצוב להגשה למשרד החינוך

  • הנחיות מפורטות לביצוע ושרטוטים ייעודיים 

  • ליווי ההליך מול אדריכלים וקבלנים

  • אישורי נגישות בסיום ההליך

מאמר על נגישות פרטנית במוסדות חינוך

העמוד בבניה, נעלה את התוכן בקרוב.

bottom of page