top of page

 הנגשת בתי חולים ושירותי בריאות

אם אתם מוסד בריאות או מרפאה, המעניקה שירותי בריאות במסגרת סל הבריאות או שב"ן, הנכם נדרשים לעמוד בתקנות נגישות מחמירות יותר. אנו בעלי ניסיון עשיר בתחום הנגישות לשירותי בריאות מציעים יעוץ וליווי מקצועי:

 • סקרי נגישות ייעודיים לשירותי בריאות​ לזיהוי פערים 

 • הכנת אומדנים

 • בניית פרוגרמת נגישות לבתי חולים וארגוני בריאות גדולים

 • הנחיות מפורטות לביצוע ושרטוטים ייעודיים 

 • ליווי ההליך מול אדריכלים וקבלנים

 • עזרה בניהול מערך ההנגשה ודיווח למשרד הבריאות

 • אישורי נגישות בסיום ההליך

מאמר על חובות הנגישות בשירותי בריאות

כל מבנה בו ניתן שירות לקהל נדרש להנגשה. מבנה הנותן שירותי בריאות במסגרת שירותי סל בריאות או שירותי שב"ן נידרש ל"נגישות יתרה" כלומר דרישות הנגישות הינם גדולות יותר לעומת מקומות ציבוריים אחרים, מתוך הנחה כי לא יתכן מצב שאדם לא יקבל שירות עקב אי הנגשה. מקומות אלה נדרשים לעמוד בתקנות מיוחדות הדנות בשירותי בריאות. אך מה קורה עם מקומות המספקים שירותי בריאות שאינם בסל? בואו נעשה סדר.

תקנות הנגישות החלות על מבנים ושירותים הניתנים בהם מחולקות לשני נושאים עיקריים:
 • נגישות מבנית: נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) כדוגמת הסדרת תא שירותים, כבש, חניה וכד'.

 • נגישות השירות: כגון דלפקים נגישים, מקומות המתנה, הדרכת עובדים למתן שירות נגיש, הסדרת נהלים למתן שירות נגיש, פרסום התאמות הנגישות וכד'.

 

נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה)

תקנות הנגישות החלות על מבנים מתחלקות באופן הבא:

 • מבנים חדשים: שירות הניתן במבנה שקיבל היתר אחרי 01/08/2009. 

 • מבנים קיימים: שירות הניתן במבנה שקיבל היתר לפני 01/08/2009 (גם אם החלק שבו אתם משתמשים אוכלס או שופץ לאחר המועד הקבוע). 

 

כמו כן ישנה חלוקה לפי סוגי שירותים. בהתייחס לשירותים אותם אתם מציעים לציבור, להלן ההתייחסות:

 • מבנים או חלקי מבנים בהם ניתן שירות בריאות הקבוע בסל הבריאות או מתוקף שב"ן (שירות בריאות נוסף), כגון שירותי רפואת שיניים, שירותי רנטגן, שירות להתפתחות הילד שהכיר בו משרד הבריאות, שירות שיקום של צוות רב מקצועי שכולל בעלי מקצוע מתחומים כגון עבודה סוציאלית, קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה או פסיכולוגיה המוכלים בסל הבריאות ועוד ועוד.

 •  מבנים בהם ניתנים שירותים אחרים כגון רפואה משלימה (דיקור סיני וכד') שאינם נכללים בסל הבריאות

 

לפי חלוקה זו חלות על השטחים שאתם מפעילים תקנות שונות:

 • בכל מבנה קיים בו ניתנים שירותי בריאות מתוקף סל הבריאות חלות "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)."

 • בכל מבנה קיים בו ניתנים שירותים שאינם מתוקף סל הבריאות חלות "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)".

 

בכל מבנה חדש בו ניתנים שירותים בריאות מתוקף סל הבריאות חלות "תקנות התכנון והבניה (חלק ח'1 א')". (* בעתיד, תקנות התכנון והבניה הדנות במבני בריאות חדשים יחולו רטרואקטיבית ויכילו בהכרח דרישות מחמירות מהנגישות במבנים קיים (כיום משרד הבריאות מבקש למבנים אלו להכיל גם את דרישות תקנות התכנון והבניה וגם את הנגישות למבני בריאות קיימים).

 

בכל מבנה חדש בו ניתנים שירותי בריאות שאינם מתוקף סל הבריאות חלות "תקנות התכנון והבניה (חלק ח'1 א)"

העיקרון המנחה הינו שבניינים בהם ניתנים שירותי בריאות מתוקף חוק יהיו נגישים ברמה הגבוהה ביותר ומעבר לנדרש לכל סוג אחר של מבני בריאות באופן שגם אנשים עם מוגבלות חריגה להם נדרשים מרחבים גדולים יותר להתנהלות, יוכלו לקבל את השירות החיוני ולא יידחו בשל מוגבלותם.

כמו כן, למרות שתקנות התכנון והבניה הדנים במבני בריאות חדשים עדיין לא פורסם, ברור כי דרישותיו יהיו גבוהות מהדרישות הדנות במבני בריאות קיימים, ומסיבה זו, כל עוד התקנות לא פורסמו, מבקש משרד הבריאות לבצע קומפילציה (חיבור) בין תקנות הנגישות במבנים ציבוריים רגילים (תקנות התכנון והבניה) ותקנות הנגישות החלות במבני בריאות קיימים (מתוקף חוק שוויון שהינן מחמירות כאמור ביחס לנגישות למבני ציבור רגילים).

 

נגישות השירות

תקנות נגישות השירות מחולקות אף הן באופן הבא בהתאם לסוג השירות הניתן:

 • בכל מקום בו ניתן שירות בריאות הכלול בסל הבריאות או בשב"נ, תהיינה בעתיד תקנות נגישות שירות ייחודיות שטרם פורסמו. כיום אין צורך לבצע הכנות בשירות במקומות אלה עד לכניסתן לתוקף של התקנות הנ"ל הנמצאות בדיונים בכנסת ותשלמנה את דרישות נגישות מתו"ס .

 •  בכל מקום בו ניתן שירות בריאות שאינו כלול בסל הבריאות או בשב"ן, נדרש כבר היום ליישם את דרישות תקנות נגישות השירות בנוסף לדרישות תקנות מתו"ס.

 
דרישות עקרוניות לפי סוגי התקנות השונות:

1. תקנות נגישות מתו"ס החלות על בניינים קיימים בהם ניתנים שירותי בריאות הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן:

 • הכנת תכנית הנגשה כללית והגשתה לשר הבריאות עד מאי 2017.

  • תכנית זו צריכה לכלול את מרכיבי הבינוי המשמעותיים הנדרשים ליישום בכל המקומות הנדונים על פי מפתח שקבע משרד הבריאות לסוגי פעילות ועלותן.

  • עלויות משוערות לביצוע התאמות אלו (כאמור על פי מפתח קבוע שנקע).

  • מועדים להנגשה על פי הקבוע בחוק שוויון : סיום ההנגשה עד מאי 2018 – כאשר קיימת אפשרות לקבל משר הבריאות ארכה נוספת של שנתיים במידה ותוכח עשייה משמעותית עד למועד הבקשה.

 • הנגשת המבנים בהתאם ללוח הזמנים שנקבעה בתכנית שהוגשה לשר הבריאות.

 

2. תקנות נגישות מתו"ס החלות על בניינים קיימים בהם לא ניתנים שירותי בריאות הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן:

 • הכנת רשימת מבנים להנגשה הכוללת את פרטי המבנים ואת מועד הנגשתם לפי הקבוע בתקנות (חלוקה ל 4 מנות ביצוע המסתיימות בתאריכים הבאים בהתאם לסוג נותן השירות: פרטי או רשות ציבורית):

  • לגוף פרטי כל ההנגשה תסתיים עד ל 01/11/2017.

  • לרשות ציבורית כל ההנגשה תסתיים עד ל 01/11/2018.

 • ביצוע סקרי נגישות לכל המבנים הקיימים (המועד הקבוע בתקנות חלף).

 • הנגשת המבנים בהתאם למנות הביצוע שצוינה ברשימה של המבנים.

 

3. תקנות נגישות מתו"ס החלות על בניינים חדשים:

 • הסדרת הנגישות עם פתיחת המקום בהתאם למוגדר בתקנות ללא החלה הדרגתית.

 

4. תקנות נגישות השירות החלות על שירותי בריאות הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן:

 • היות ותקנות אלו טרם פורסמו יש להמתין לפרסומן עד לתחילת יישום נגישות השירות במקומות אלו כפי שיוגדר בעתיד בתקנות הנגישות החלות על מקומות בהם ניתנים שירותי בריאות הנכללים בסל הבריאות.

 

5. תקנות נגישות השירות החלות על שירותי בריאות שאינם כלולים בסל הבריאות או בשב"ן:

 • ביצוע הנגשת מרכיבים ניהוליים וארגוניים כגון הדרכת עובדים, הכנת נהלים למתן שירות נגיש, מינוי רכז נגישות וכד' – עד 01/07/2014.

 • הכנת רשימה של מקומות בהם ניתנים שירותים לציבור. רשימה זו תכלול את פרטי השירות וחלוקה למנות ביצוע המסתיימות עד 01/11/2017 לגוף פרטי ועד 01/11/2018 לרשות ציבורית.

 • ביצוע הנגשת השירות למרכיבי בינוי בשירות כגון מערכות עזר, ריהוט, שילוט וכד' בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו ברשימה.

 

מידע זה אינו בא להחליף את המוגדר בחוקים ובתקנות אף מאפשר לכם להכיר את החובות המוגדרים בהם בהתאם לאופי הארגון והשירותים שאתם מספקים.

 

אנחנו כאן בשבילכם כדי לתת לכם את הייעוץ הטוב ביותר, ולדאוג שהעסק שלכם יעמוד בדרישות חוק הנגישות ללא עלויות מיותרות.

bottom of page