top of page

יעוץ נגישות לבתי עלמין ומתחמי קבורה

בתי עלמין ומתחמי קבורה הם מקומות בהם אנו נפרדים מיקירנו בפעם האחרונה. מתחמי קבורה שאינם נגישים ממדרים ומונעים מאנשים עם מוגבלות פרידה אחרונה. אנו מתמחים בתחום הנגשת בתי עלמין ונשמח לייעץ לכם.

 • סקרי נגישות ייעודיים למתחמי קבורה "קיימים"​ לזיהוי פערים 

 • בניית פרוגרמת הנגשה ו"תוכנית פעולה" הנדרשת מתוקף התקנות

 • הנחיות מפורטות לביצוע ושרטוטים ייעודיים להנגשת מתחמים קיימים

 • ליווי הנגשה למתחמי קבורה חדשים משלב תכנון ראשוני עד גמר 

 • אישורי נגישות בסיום ההליך

מאמר על הנגשת בתי עלמין ומתחמי קבורה

"נגישות" - אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי."

 

העולם מתוכנן עבור אנשים ללא מוגבלות – משולחן ובית ועד בית עלמין. מחובתינו כחברה להנגיש את המרחב הציבורי כך שיתאים גם לאנשים עם מוגבלות.

 

התקנות המחייבות בתחום הנגישות בבתי עלמין:

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)– תקנות אלה קיימת התייחסות נרחבת בנושא בתי עלמין המסווגים לקטגוריות שונות בהתאם לרמת הנגישות הנדרשת אליהם.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות) – אמצעי השירות הניתנים לקהל המשתמשים – התאמות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלויות לקבל את השירות באופן שוויוני.

התאמות נגישות המתו"ס בבתי עלמין מסווגות ל 4 סוגים של מתחמי קבורה להן דרישות שונות:
 1. בית עלמין חדש: בית עלמין שהוקם לאחר ה 11 במאי 2013.

 2. הרחבה רציפה בבית עלמין קיים: שטח שבו עדיין לא בוצעה קבורה

 3. שטח שפותח בבית עלמין קיים: שטח שבו עדיין לא בוצעה קבורה אך בוצעו בו אחת העבודות הבאות:

  1. מבניית טרסות באמצעות קירות תמך.

  2. יציקות בטון לקברים

  3. סלילת דרכי גישה

 4. בית עלמין סגור: בית עלמין שהוכרז כסגור לפני ה 11 במאי 2013 או בית עלמין ייכלל ברשימה בעתיד

*בתי עלמין סגורים – בתי עלמין שנקבעו לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

 

"תוכנית פעולה"

הכנת "תכנית פעולה" נדרשת לכל מקום שאינו בניין הנדרש לכך על פי התקנות, לפני מועד ביצוע ההנגשה ולבית עלמין המשרת אוכלוסייה המונה יותר מ 10,000 איש (חיים). תכנית הפעולה תכלול :

 1. פרוט מרכזי עניין שיהיו נגישים

 2. הפעולות שיש לבצע לצורך הנגשתם

מורשה נגישות מתו"ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות, יאשר את תכנית הפעולה. לאחר סיום ביצוע ההנגשה – יאשר מורשה לנגישות מתו"ס את סיום ביצוע ההנגשה.

 

לוחות הזמנים

 

לוחות הזמנים לתקומות שאינם בניין מחולקים ל 4 מנות:​

מועד הכנת רשימת המבנים שיכללו בשתי המנות הראשונות תוכן עד 11.11.2013

מועד הכנת רשימת המבנים שיכללו בשתי המנות האחרונות תוכן לפני סיום הנגשת המנה השניה.

לוח זמנים למקום ציבורי "שאינו בניין"

מי שאינו רשות מקומית או רשות ציבורית יסיים את ההנגשה עד 11.11.2015

מי שהינו רשות ציבורית יכול לבצע את הנגשת המקומות שאינם בניינים (במדורג ועל פי המועדים המפורטים בטבלה) ויסיים את ההליך ב 1/11/2018

מי שהינו רשות מקומית יכול לבצע את הנגשת המקומות שאינם בניינים (במדורג ועל פי המועדים המפורטים בטבלה) ויסיים את ההליך ב 1/11/2021

 

נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) לבתי עלמין תכלול בין השאר:

דרכים נגישות – רוחב הדרך, שיפוע הדרך, מרקם הדרך,

נגישות אנכית – מעליות נגישות, כבשים נגישים, מהלכי מדרגות נגישים.

שירותים נגישים – מיקום, סימון, מידות, מאפיינים ואביזרים מתאימים.

חניות נגישות – סימון, מידות, מיקום באתר ומרחקי הליכה מהם לאתרי הקבורה

ריהוט נגיש.

 

נגישות השירות לבתי עלמין תכלול בין השאר:

מידע קולי המועבר בבית עלמין

בזמן טקס כגון הלוויה – באמצעות מערכת עזר לשמיעה כגון "מדונה" עם כמות מקלטים

במשרדי בית העלמין ישירות או בטלפון – באמצעות מערכת עזר לשמיעה כגון לולאת השראה ואמצעי העברת מידע חזותי כגון פקס, מייל, מסרון ואתר אינטרנט.

הכרת מרכיבי הנגישות בבית העלמין לצורך מתן מידע במקום בטלפון או באמצי חזותי כגון מסרון או פקס

מידע זה אינו בא להחליף את המוגדר בחוקים ובתקנות אף מאפשר לכם להכיר את החובות המוגדרים בהם בהתאם לאופי הארגון והשירותים שאתם מספקים.

 

אנחנו כאן בשבילכם כדי לתת לכם את הייעוץ הטוב ביותר, ולדאוג שהעסק שלכם יעמוד בדרישות חוק הנגישות ללא עלויות מיותרות.

bottom of page